Search

งานสถาปนิก'62


LIVING GREEN


งานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและงานออกแบบที่ยั่งยืน นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างโซลูชั่นที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้มากมาย นับเป็นครั้งแรกของงานสถาปนิกที่จะสร้าง “ประสบการณ์สีเขียว” (Green Experience) ให้กับผู้ชม ด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างนิทรรศการต่างๆ การออกแบบแสงภายในพื้นที่การจัดแสดงที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงาน  แนวคิดการลดขั้นตอนการใช้กระดาษในการทำงานระหว่างผู้จัดงานและผู้แสดงงาน ระบบการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน และการนำวัสดุที่เกิดขึ้นจากการจัดงานไปใช้ใหม่หลังจบงาน


SMART CITIES

EXHIBITION


นําเสนอผลของการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ อย่างบูรณาการของเมือง Smart Cities ช้ันนําของทั้งไทยและต่างประเทศ ที่พัฒนาเมือง ผ่านกระบวนการการวางแผน/ผัง และออกแบบเมือง สู่การบริหารจัดการและพัฒนาเมือง/ย่านเมือง และนําเสนอนวัตกรรมที่เป็น องค์ประกอบหลักของ Smart City เช่น Smart Mobility, Smart Energy, Smart Infrastructure, Smart Governance ที่นําเทคโนโลยี IoT, Big Data/Open Data, PlanTech มาใช้ร่วมกับทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้การนําและวิสัยทัศน์ของ ผู้นําของเมือง นิทรรศการน้ีเป็นการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรสมาคมสถาปนิกในต่างประเทศ และองค์กรด้าน Smart Cities


ZERO WASTE

EXHIBITION


นิทรรศการจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เป็นนิทรรศการเพื่อให้เรารู้จักและจัดการขยะเพื่อโลก และเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ขยะ ว่าเราทุกคนต่างเป็นผู้สร้างสิ่งนี้ ก่อนจะจัดการ อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยวิธีที่ง่ายที่สุด คือเริ่มต้นจากตัวเอง


GREEN BUILDING SHOWCASES

EXHIBITION


ปีนี้จะเน้นเรื่องบทบาทของวัฒนธรรมและอาคารเขียวในการที่จะต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการทั้งหมดที่นํามาแสดงเป็นโครงการตัวแทนสถาปัตยกรรมสีเขียวของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียรวมทั้งจากไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสถาปัตยกรรมและความสําคัญของสถาปนิกที่จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาอาคารเขียวในเอเชีย ร่วมกันสร้างเสริมความสมดุลของสังคม เศรษฐกิจ และการบํารุงรักษาวัฒนธรรม เพราะอย่างที่รู้กันดีว่าการทําอาคารเขียวนั้นไม่ใช่แค่เรื่องการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ว่ามันคือหน้าที่ของเราทุกคนโดยไม่จํากัดว่าจะเป็นประเทศใด


ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาคในปัจจุบัน

EXHIBITION


เป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในงานสถาปัตยกรรมจาก 3 ภูมิภาค เพื่อนําเสนอแนวทาง สู่การประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน

9 views
BE IN 
TOUCH

2/137 Soi Rangsit-Nakhon Nayok 34/1, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 

Tel : 02-045-5757, 086-655-1236, 061-014-2568

Email : iam_interior1@hotmail.com

Line id : bank3515

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White line Icon